İlan Verme Kuralları1. İlan başlığı ve ilan açıklaması alanlarında yalnızca ilgili ilanın kapsamı dahilinde bilgiler yer almalıdır. Söz konusu alanlara reklam içerikli yazı veya görsel ile herhangi bir link, vs. eklenemez.
2. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan tüm görsel ve videolar doğrudan ilan konusu ile ilgili olmalıdır.
3. İlan veren üye, doğru bilgiler paylaşmak ile yükümlüdür. İlanda yer alan bilgilerin hatalı veya yanlış olması durumlarında tüm yasal sorumluluk ilan sahibine aittir.
4. Kullanıcılar, Eskisehir.net üzerinden vereceği ilanlarda; birden fazla ilana yönelik içerik ve başlık girişi yapamaz. Paylaşılan tüm ilanlar yalnızca tek bir kategori ve konu üzerine olmak zorundadır. Aksi durumlarda ilanınız yayın onayı alamaz.
5. Özel İlan ödemeleri banka hesabına havale/eft veya kredi kartı ile yapıldıktan ve ilan koşullarına uygunluğu denetlendikten sonra yayınlanır.
6. Özel ilanlar yayınlandıktan sonra ilan veren üye tarafından, özel ilan süresi dolmadan silinmesi veya ilan içerisinde yapılacak herhangi bir değişikliğe bağlı olarak ilan kurallarının ihlal edilmesi durumlarında ücret iadesi yapılmaz.
7. Özel ilanlar dışındaki hiçbir ilan görselinde farklı internet sitelerinin link ya da isimleri yer alamaz.
8. Sistem içerisindeki bir başka kullanıcıya ait ilan, ilan görselleri veya kişisel bilgiler kullanılamaz.
9. Özel ilanlarda tanımlanan süre yalnızca ilgili ilan için geçerlidir. Söz konusu süre dondurulamaz veya başka bir ilana ya da üyeye devredilemez.
10. Aynı ilan birden fazla kez girilemez. Bir kez girilen ilan, yayın süresi dolmadan silinir ve tekrar aynısı girilirse; üyeye ait tüm ilanlar sıralamada en sonda gösterilir. Gerekli görüldüğü takdirde üyenin tüm ilanları eskisehir.net tarafından silinebilir veya üyeliği geçici ya da kalıcı olarak iptal edilebilir.
11. İlan içeriğinde düzgün Türkçe kullanılarak açıklayıcı bilgiler paylaşılmalıdır. Ayrıca hakaret, küfür, aşağılayıcı ya da küçük düşürücü ifadeler, ve benzerlerinin yer aldığı veya toplumsal ahlaki kurallara aykırı hiçbir ilan yayınlanmaz.
12. İlan Veren” alanında üyeye ait telefon ve e-posta bilgileri gösterildiğinden “İlan Açıklama” kısmında bu bilgilerin paylaşılmasına gerek yoktur. Kurumlar tarafından verilen ilanlarda ilgili kurumun iletişim bilgileri, “İlan Açıklama” alanında paylaşılabilir fakat internet sayfasına ilişkin bilgiler –özel ilan değilse – verilemez.
13. Evcil Hayvan kategorisinde verilen ilanlar, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu kapsamında olmak zorundadır.
İllegal av ve yaban hayvanı ticaretinin yapılması durumlarında Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen yasal sınırlar çerçevesinde idari para cezası uygulanmaktadır.
Bu doğrultuda,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun
5. maddesinin 3. fıkrasına göre;
Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.
5. maddesinin 6. fıkrasına göre;
Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.
Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun
28. maddesinin b fıkrasına göre;
5. maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına elli milyon lira, yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına yüz elli milyon lira idarî para cezası.
uygulanacağı belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymadan hayvanlar alemi kategorisinde kesinlikle listeleme yapılmaması gerekmektedir.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun
18. maddesine göre;
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve bu Kanunun 6. maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz, nakledilemez ve bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz.
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir.
Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar Bakanlıkça denetlenir.
19. maddesine göre;
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur. Yabancı türlerden Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının ithalatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.
Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun
26. maddesine göre;
18. maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara uymayanlara, beş yüz Türk Lirasından iki bin beş yüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası, 18. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üç bin Türk Lirası idarî para cezası uygulanacağı belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymadan Evcil Hayvan kategorisinde kesinlikle ilan paylaşımı yapılmaması gerekmektedir.
14. Yayınlanmak istenen Evcil Hayvan ilanlarında kullanılan fotoğraf ve videoların ilana konu olan hayvana ait olması gerekmektedir.
15. Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda sunulan 25.04.2014 tarihli bilgilendirme yazısı gereğince;
tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler”
içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır. Bu kapsamda eskisehir.net bünyesinde yer alacak ilanlarda bu ürünlere yer verilemez.

Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı:
“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte” Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.
İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”
Reçeteyle Satılan İlaçlar : Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.
Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir. Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin eskisehir.net'da satışı yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın eskisehir.net'da satışı yasaktır.
Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları.Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.
Ateşli silahlar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç,kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır.
Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.) Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir.Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.
Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir.
Tütün ve Mamülleri ve Elektronik Sigara: 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamülleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaralar.
Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.
Yasaklı Hayvan Türleri: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt,Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.
Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)
Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.
Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.
Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.
Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.
Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.
Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.
Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.
Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.
Telsiz: "Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin eskisehir.net üzerinden satışı yasaktır.
Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle eskisehir.net’te her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.
İşitme Cihazları: eskisehir.net’te her türlü işitme cihazı ürünlerinin satışı yasaktır.
Veteriner tıbbi ürünleri: eskisehir.net’te her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.
APP Plaka ve Plaka: Ticari hat , Servis Plakası, Taksi plakası hariç plaka satışı ve APP plaka satışı yapılamamaktadır. (Plakalık ve Pleksi Plakalık satışında plaka numarası görsellerde yer almamalıdır)
Etkinlik Biletleri:
5149 sayılı; "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; usulsüz bilet satışının engellenmesi adına her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin eskisehir.net üzerinde ilanının verilmesi yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir:
• Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.
• Bununla birlikte biletin fiyatı resimde net bir şekilde görülmelidir.
• Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satış yapılamamaktadır. Aksi halde bu satışı eskisehir.net karaborsacılık olarak değerlendirip ilanı ve üyeliği durdurabilir.
Evcil Hayvan Satışı:
Eskisehir.net Evcil Hayvan kategorisinde yer alan hiçbir ilanda ücret karşılığı hayvan satışı yapılamamaktadır. Bu kategoride yalnızca ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir.
Hayvan ticareti yapılması yönünde tespitlerde, ilan veren üyenin tüm ilanları silinir ve esksehir.net üyeliği kalıcı olarak iptal edilir.
Siyasi içerikli ürünler:
Siyasi içerikli ürünlerin (Bayrak, kupa, yüzük, resim, portre, maket, vb.) tümünün satışı ya da ilan içeriğinde paylaşılması yasaktır.
Promosyon Ürünleri:
Kurum ve kuruluşların hediye veya promosyon amaçlı ücretsiz olarak dağıttığı ya da kendi marka adı ya da görselleri ile imal ettiği ürünlerin (Örn: Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren markaların dağıttığı soğutucular, logolu giyim ya da aksesuarlar, vs.)
16. Verilen ilanlar 30 gün süre ile yayında kalır. Bu sürenin sonunda sistem tarafından otomatik olarak silinir.
17. Kullanıcıların Eskisehir.net İş İlanları kategorisinde 30 gün içerisinde bir adet ücretsiz ilan paylaşma hakkı vardır. Üyenin ilk ilanını oluşturduğu andan itibaren 30 gün içerisinde vereceği diğer iş ilanları, yayın onayı beklenmeksizin ücrete tabi tutulur.
18. Emlak ve Vasıta kategorilerinde yer alacak tüm ilanlar mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak girilmelidir.
19. Alışveriş kategorisinde yer alacak ilana konu olan tüm araç, ürün, eşya, vs. girişleri mutlaka mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır.
20. Satılan ya da kiralanan hiçbir ürün, eşya, araç, konut, vb. için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
21. İlan aktifliğini yitirdiği an üye tarafından sistemden kaldırılmalıdır. Satışı yapılan veya kiralanan ürün, eşya, araç, konut, vb. ilanlarının kaldırılması tamamen üye sorumluluğundadır.

Önemli Not:
İlan Verme Kurallarına aykırı özel ilanlar silinir ve ücret iadesi yapılmaz.
İlan Verme Kuralları hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir.
İlan girişinde bulunan üye, yukarıda belirtilen kuralları okuyup anladığını ve bu kurallara uyacağını kabul ve taahhüt etmiş bulunur.